Zwemmers

Effecten van de Zandmotor op de zwemveiligheid
De Zandmotor heeft invloed op de stroming bij de kust. Daarom worden maatregelen getroffen om de zwemveiligheid te bewaken. Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland en de Omgevingsdienst Midden-Holland werken daarbij nauw samen met de reddingsbrigades en de veiligheidsregio.

Maatregelen om de zwemveiligheid te bewaken
Onlangs is er onderzoek verricht naar de zwemveiligheid van de Zandmotor. Na onderzoek is geconcludeerd dat in de huidige situatie het instellen van het zwemverbod niet nodig is.

Het zwemverbod gold tot 1 mei 2013 voor een bepaald gebied langs de kuststrook aan de buitenrand van het schiereiland van de Zandmotor. Uit onderzoek is gebleken dat de natuurlijk onstane geul in dit gebied zich heeft ontwikkeld tot twee minder diepe geulen. Daardoor is de stroomsterkte in dit stuk afgenomen. Op basis van deze ontwikkeling is besloten het zwemverbod voor dit betreffende stuk op te heffen.

Controle op veiligheid
De zwemwaterinspecteurs van de Omgevingsdienst Midden-Holland, de toezichthouders van de gemeente Westland én de reddingsbrigades houden de situatie van de Zandmotor nauwlettend in de gaten. Zij informeren bezoekers over de actuele situatie en de gevaren en regels op het strand.

Van 15 mei tot 15 september zijn de reddingsbrigades aanwezig in alle weekenden van 10:00 tot 18:00 uur. Tevens zijn zij van 20 juli tot 1 september ook doordeweeks aanwezig.

De situatie rondom de Zandmotor is dynamisch. Als de situatie daarom vraagt wordt het zwemverbod toegepast.

Ontstaat er muivorming door de Zandmotor?
Muien zijn stromingen in de zee die zwemmers en watersporters een eind mee de zee in voeren. Er is altijd een risico op muivorming: ook zónder de Zandmotor. Tijdens en na de aanleg wordt bijgehouden waar muien zich vormen. Er wordt er nauw samengewerkt met de reddingsbrigade, om zwemmers en andere recreanten goed te kunnen voorlichten en waarschuwen voor muivorming.

Lees hier meer over muistromen

Wie is verantwoordelijk voor de zwemveiligheid?

De Omgevingsdienst Midden-Holland is verantwoordelijk voor zwemveiligheid en de kwaliteit van het zwemwater. Bij onveilige situatie stelt de Omgevingsdienst Midden-Holland een zwemverbod in. Voor het dagelijks toezicht op het strand wordt samengewerkt met:

  • De Veiligheidsregio Haaglanden
  • De gemeenten Westland en Den Haag
  • De reddingsbrigades van Monster, `s-Gravenzande en Den Haag

Prognose Zwemveiligheid

Het rapport Prognose zwemveiligheid Zandmotor - stromingen en bodemontwikkeling is opgesteld om de juiste preventieve maatregelen voor het toezicht op de zwemwaterveiligheid in relatie tot de Zandmotor te kunnen nemen. In dit rapport wordt een verwachting opgesteld, die laat zien welke veranderingen in (mui)stromingen langs de Zandmotor en de rest van de kust tussen Ter Heijde en Kijkduin kunnen plaatsvinden als gevolg van de Zandmotor. En wat daarvan het effect is op zwemveiligheid.

Status rapport
Dit rapport is besproken met de reddingsbrigades en overige betrokken organisaties en dient als uitgangspunt voor een nog op te stellen een risico-inventarisatie. In deze risico-inventarisatie wordt beschreven welke implicaties de risico's hebben voor het beheer van de Zandmotor, uit oogpunt van zwemveiligheid.

De trekker van dit proces is de Provincie Zuid-Holland, in gezamenlijkheid met alle betrokken organisaties.