Grondwater

Veroorzaakt de aanleg van de Zandmotor een stijging van het grondwater?

Op plaatsen waar de Zandmotor leidt tot verbreding van de duinen, leidt dat ook tot een beperkte stijging van het grondwater. Door de bredere duinen wordt ook de zoetwaterbel die zich in de duinen bevindt, groter. Deze stijging doet zich vooral voor in het duingebied van Solleveld. De stijging zelf is echter beperkt. Het grondwater blijft zo diep dat dit niet leidt tot noemenswaardige vernatting. Met de beheerder van het duingebied, Dunea, zijn goede afspraken gemaakt om de ontwikkeling van de grondwaterstand te volgen en indien nodig extra maatregelen te nemen. 

Wat doen jullie om de stijging van het grondwater te voorkomen?

In principe is de grondwaterstijging door de Zandmotor een positief effect. De zoetwatervoorraad in het duingebied wordt daardoor groter. De Zandmotor verdwijnt echter op termijn weer. Een tijdelijke vernatting van de natuur in het duingebied wordt als ongewenst gezien. Daarom gaan we de ontwikkeling van de grondwaterstand goed volgen. Mocht de grondwaterstijging toch tot te veel negatieve effecten leiden, dan kunnen we deze met drainagemaatregelen verminderen. Samen met Dunea zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat de Zandmotor hinder veroorzaakt voor de drinkwaterwinning.

Waarom is een lozingspunt voor de drainageleiding aangelegd? (paal op het strand)

Ten zuiden van Ter Heijde, op de plaats waar vroeger het gemaal Vlotwatering uitwaterde, staat sinds het voorjaar 2012 een nieuw lozingspunt. Hier wordt (licht brak) water geloosd. Dat water is afkomstig uit een drainageleiding die langs het fietspad ligt in de nieuwe duinen voor Solleveld. De aanleg van de Zandmotor zou in het natuurgebied Solleveld kunnen leiden tot een verhoging van de grondwaterstand en het binnendringen van zout water. Dat is niet alleen onwenselijk voor de natuur, maar vooral voor drinkwater dat in dit gebied wordt gewonnen door het drinkwaterbedrijf Dunea. Daarom is de drainageleiding aangelegd. Langs het fietspad kunt u bij Solleveld ook de putdeksels van de pompen zien. Met peilbuizen wordt de grondwaterstand gevolgd en de kwaliteit van het geloosde water wordt gemonitord.