Feiten

Wat is de zandmotor?

De Zandmotor is een grote hoeveelheid zand in de vorm van een haak die vastzit aan de kust bij Ter Heijde. Door wind, golven en zeestroming verspreidt het zand zich langs de kust. Hierdoor groeit de kust op natuurlijke wijze aan. Dit levert een bijdrage aan de kustveiligheid op langere termijn én er ontstaat meer ruimte voor natuur en recreatie. Na verloop van tijd verdwijnt de haakvorm en ontstaan een bredere kust en bredere duinen, waardoor de kust veiliger is geworden

Hoe hoog is de zandmotor?

De Zandmotor is een redelijk vlakke 'zandplaat'. De belangrijkste hogere delen van de Zandmotor zijn een rug van ca. 5 m+ NAP rond het duinmeer, een hoger gelegen punt van 7 m NAP waar een uitkijktoren komt en een mast met een monitoringssysteem om de ontwikkeling van de Zandmotor te volgen; en tot slot een rug van 4 m dwars over de Zandmotor (noord-zuidrichting). Deze delen blijven bij hoge waterstanden droog. Ze zijn echter aanmerkelijk lager dan de duinen voor Solleveld

Waar komt het zand voor de Zandmotor vandaan?

Sleephopperzuigers hebben het zand 10 kilometer uit de kust gehaald, van de bodem van de Noordzee, buiten het zogenoemde ‘kustfundament’. Dat wil zeggen dieper dan -20 m NAP. Het kustfundament is de basis voor de zeewering, daaruit mogen we geen zand winnen. 

Wie beheert de Zandmotor?

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap beheert de Zandmotor in opdracht van de provincie Zuid-Holland.

Wie ziet toe op de veiligheid?

De gemeenten Westland en Den Haag zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op het strand. De gemeente Westland heeft daarvoor speciale toezichthouders in dienst. Met de Reddingsbrigades is afgesproken dat ze extra inzet voor zwemveiligheid tijdens zwemseizoen plegen.

Waarom kwam er een Zandmotor voor de Delflandse Kust?

Elk jaar voert de zee zand weg van de kust. De Zuid-Hollandse kust heeft daarom voortdurend onderhoud nodig. Dat gebeurt gemiddeld elke vijf jaar door langs de kustlijn nieuw zand aan te brengen door middel voor zandsuppleties. Op het moment van aanleggen van de Zandmotor is de Delflandse Kust veilig. De Zandmotor is bedoeld voor veiligheid op de lange termijn en voor kustonderhoud.

De Zandmotor is een innovatieve, natuurlijke manier van kustonderhoud en kustuitbreiding. De Zandmotor is wellicht goedkoper en tegelijk minder schadelijk voor de (onderwater) natuur dan de reguliere suppleties. De natuur kan zich namelijk gedurende 20 jaar herstellen en wordt niet elke 5 jaar bedolven onder een nieuwe zandsuppletie. Als blijkt dat de Zandmotor een effectieve manier van kustversterking is, kan de Zandmotor op meer plekken langs de kust worden toegepast, in Nederland maar ook in het buitenland.

Waarom de naam Zandmotor?

Het woord ‘motor’ is gekozen om aan te geven dat dankzij de energie van wind, golven en stroming het zand zelf in beweging komt om de kust te versterken. Het woord motor refereert hierbij niet aan een machine, maar aan een drijvende kracht.

Waar ligt de Zandmotor?

De Zandmotor ligt ten noorden van Ter Heijde en ten zuiden van Kijkduin Via de strandslagen Watertoren en Schelpenpad, of over het strand, is de Zandmotor te bereiken.

Hoeveel zand is gebruikt voor de Zandmotor?

Voor de Zandmotor is 21,5 miljoen kubieke meter zand gebruikt. De Zandmotor zélf bestaat uit 19 miljoen kubieke meter zand: de rest is gebruikt voor twee onderwatersuppleties aan de noord- en zuidzijde van de Zandmotor.

Hoe groot is de Zandmotor?

De Zandmotor was bij aanleg ongeveer 125 hectare groot: dit zijn 250 voetbalvelden. De breedte op het strand was circa 2 kilometer, de haak stak 1 kilometer de zee in. Inmiddels is de vorm van de Zandmotor flink veranderd en heeft de Zandmotor zich uitgestrekt langs de Delflandse kust.

Verdwijnt het zand niet naar Noord-Holland?

Het Zuiderhavenhoofd bij Scheveningen steekt eind uit in zee, dit zal voorkomen dat het zand door de stroming naar het noorden wordt verplaatst.

Hoe zag de Zandmotor eruit na aanleg?

Bij aanleg had de Zandmotor de vorm van een haak, wijzend naar het noorden, met een binnenmeer. Het is een dynamisch gebied.. Regelmatige bezoekers zullen merken dat de vorm van de Zandmotor verandert: eerst snel; in latere jaren langzaam. 

Hoe ziet de Zandmotor eruit na verloop van tijd?

Golven, wind en zeestroming verplaatsen het zand vanaf het moment dat de Zandmotor aangelegd is. Het schiereiland verandert dan geleidelijk van vorm: de haak verdwijnt en er onstaat een meer natuurlijke bolling in de kustlijn. Met de jaren zal het zand zich vooral noord- en deels zuidwaarts verspreiden. De precieze vorm kunnen we niet voorspellen. Na 15 a 20 jaar is de Zandmotor waarschijnlijk volledig opgegaan in nieuwe natuur en een breder strand. 

Wie heeft de Zandmotor aangelegd?

Rijkswaterstaat was verantwoordelijk voor de realisatie van de Zandmotor. Via een Europese aanbesteding is de Nederlandse aannemerscombinatie Van Oord-Boskalis gecontracteerd om de Zandmotor aan te leggen. 

Wat kost de Zandmotor?

De Zandmotor kost 70 miljoen euro. De provincie draagt 12 miljoen bij aan de Zandmotor, het Rijk 58 miljoen. Van 70 miljoen euro is 50 miljoen besteed aan de aanleg van de Zandmotor, 20 miljoen is of wordt nog besteed aan onder andere planvorming, monitoring en beheer van de Zandmotor.